DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Art. 11. Podmioty publiczne dokonują przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.


 „Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 25 marca 2024 r.”

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

PINB w Opatowie dokłada wszelkich starań aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pinbwopatowie.net.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

DANE KONTAKTOWE

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OPATOWIE

Kierownik jednostki: inż. Stanisław Męczkowski

Adres:

27 – 500 Opatów

ul. Henryka Sienkiewicza 17

V piętro, pokój nr 502, 503, 504

Telefon: (015) 8684 – 713, 797 994 713

Fax: (015) 8684 – 713

E-mail: pinbopatow@pinbwopatowie.net.pl

Skrzynka e-PUAP: PINBOpatow/skrytka

PINBOpatow/Skrytka_ESP

USTAWIENIA STRONY INTERNETOWEJ

  • możliwość powiększania wielkości strony, wielkości liter
  • dostosowany kontrast
  • możliwość nawigacji na stronie za pomocą skrótów klawiszowych

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny: 2020.09.22

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

W PINB w Opatowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej www.pinbwopatowie.net.pl

Strona internetowajest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

NIEZGODOŚCI Z USTAWĄ

  • niektóre materiały,elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego
  • część plików,elementów nie jest dostępnych cyfrowo
  • umieszczane filmy mogą nie posiadać tłumaczenia dla osób niedosłyszących

WYŁĄCZENIA

  • umieszczone mapy i geoportale są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • materiały i dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • filmy i multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku kłopotów z dostępnością strony www.pinbwopatowie.net.pl prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez skrzynkę e-Puap.

osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony:

Telefon: (015) 8684 – 713, 797 994 713

Fax: (015) 8684 – 713

E-mail: pinbopatow@pinbwopatowie.net.pl

Skrzynka e-PUAP: PINBOpatow/skrytka

PINBOpatow/Skrytka_ESP

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW / SKARG

Skargi i wnioski związane z dostępnością strony www.pinbwopatowie.net.pl można składać za pośrednictwem:

skrzynki mailowej :pinbopatow@pinbwopatowie.net.pl

lub e-Puap:PINBOpatow/skrytka

PINBOpatow/Skrytka_ESP

Termin rozpatrzenia wniosku lub skargi wynosi 7 dni od daty wystąpienia skargi. Jeżeli dotrzymanie w/w terminu nie jest możliwe PINB w Opatowie niezwłocznie poinformuje petenta kiedy realizacja skargi/wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2m-ce od momentu wykonania zgłoszenia wniosku/skargi.

Informujemy również,że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

APLIKACJE MOBILNE

PINB w Opatowie nie udostępnia aplikacji mobilnych