INFORMACJA DOTYCZĄCA AZBESTU

I. Przypomina się, że właściciel/zarządca każdego obiektu budowlanego, który zawiera elementy z azbestu jest zobowiązany do sporządzania:

1. Ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (§4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 nr 71 poz. 649 ze zm.), które dołącza się do książki obiektu budowlanego,

2. Informacji o wyrobach zawierających azbest (§10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 Nr 8 poz. 31), które corocznie przekazuje się do właściwego organu.

II. Ponadto informuje się, że wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac (§6 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 nr 71 poz. 649 ze zm.)

Kategorie: Ogłoszenia