Zarządzenie Nr 8.2023
Powiatowego lnspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie
z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla pracowników Powiatowego lnspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opatowie dniami wolnymi od pracy


Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.22022 r. poz. 1691 oraz z 2023 t. poz.1195 i 1598) zarządza się, co następuie:

$ 1. Wyznacza się dla pracowników Powiatowego lnspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opatowie dniami wolnymi od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art.130 $ 2 ustawy z dnia 25
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 22023 r. poz. 1465)

1) dzień 22 grudnia 2023 r. – z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 r.;

2) dzień 2 stycznia 2024 r. – z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r.
$ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Kategorie: Ogłoszenia